Let’s Include All, Providing Inclusive and Special Education to Laos Northern Provinces. ຫ້ອງຮຽນເພື່ອທຸກຄົນ, ສົ່ງເສີມການສືກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາພິເສດທາງພາກເຫນືອຂອງລາວ.

Our goal is providing inclusive special education through: Raise Awareness Role Model Project Curriculum Development ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍເໜັ້ນໃສ່: ການປຸກຈິດສຳນຶກ ການສ້າງຕົວແບບ ການພັດທະນາຫລັກສຸດ