Why Let’s Include All/ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງມີຫ້ອງຮຽນເພື່ອທຸກຄົນ

The concept of inclusive education – including and supporting children of all abilities and backgrounds to learn – is very new to educators in Laos. Many children who are disabled or who speak ethnic minority languages do not go to school.  It’s very challenging to implement inclusive education, especially in rural schools. The “Let’s Include All Project” is a professional learning network to provide inclusive education support to northern Laos and all Laos.

ເມື່ອເວົ້າເຖີງວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແລ້ວມັນເປັນວຽກງານທີ່ໃໝ່ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາຂອງລາວ. ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງ (ພິການ), ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ກຸ່ມດ້ວຍໂອກາດຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໝົດ ສະນັ້ນ ການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນັ້ນເປັນສີ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ ບົດ.ໂຄງການຫ້ອງຮຽນເພື່ອທຸກຄົນແມ່ນສ້າງຂື້ນມາເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດລາວ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s